Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

ΜΕΡΟΣ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η συγκρότηση, διοίκηση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 3,4 και 5 του Π.Δ. 5/2001 (ΦΕΚ 3/2001 τ.Α΄.)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Ιδρύματος, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων  των Τμημάτων  με νέες  προσλήψεις προσωπικού.

Πέραν των προβλεπομένων στα άρθρα 1,3,4 και 5 διατάξεων του Π.Δ. 5/2001, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο,  ως προς  για την επιβολή ποινών,  για  πειθαρχικά παραπτώματα υπαλλήλων, τα οποία επισύρουν ποινές ανώτερες των υπαγομένων στην αρμοδιότητα των εχόντων πειθαρχικές αρμοδιότητες Διοικητικών Οργάνων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκτιμώντας το έργο, την προσωπικότητα και γενικά την πολύχρονη προσφορά στο Ίδρυμα,  να ανακηρύσσει τον/την  απερχόμενο/η Πρόεδρο, ως Επίτιμο Πρόεδρο του Ιδρύματος ή  να ανακηρύσσει Επίτιμο Πρόεδρο και άλλο πρόσωπο με κοινωνική προβολή, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αποδεδειγμένη ευαισθητοποίηση και υλική  ή ηθική προσφορά προς το Ίδρυμα.

 Η ανακήρυξη  του Επιτίμου Προέδρου είναι ισόβια και δεν επιτρέπεται η απόδοση του τίτλου αυτού σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα, ταυτόχρονα.

Β. ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. (αρμοδιότητες)

Ο/H Πρόεδρος του Δ.Σ που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 1, του Π.Δ. 5/2001 και:

 1. Εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε όλες τις έννομες σχέσεις, δικαστικά και εξώδικα έναντι κάθε Φυσικού ή Νομικού Προσώπου.
 2. Υπογράφει όλα τα έγγραφα τα οποία αφορούν το Ίδρυμα,  (εντάλματα πληρωμής,  εξοφλητικές αποδείξεις,  τραπεζικές ή μη επιταγές και εν γένει κάθε έγγραφο παραστατικό αξίας). Επίσης υπογράφει ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Ιδρύματος κάθε έγγραφο εκτός αν με  απόφαση του Δ.Σ.  οριστεί άλλο μέλος του Δ.Σ. ή ο Διευθυντής του Ιδρύματος να υπογράφει συγκεκριμένες κατηγορίες εγγράφων.
 3. Για τις περιπτώσεις των ανωτέρων εδαφίων 1 και 2  δύναται να μεταβιβάζει εγγράφως μέρος ή το σύνολο τομέων των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στον/στην  Διευθυντή/τρια του Ιδρύματος.
 4. Συγκαλεί σε Συνεδρίαση τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικά μεν μία φορά τον μήνα, έκτακτα δε όποτε το κρίνει αναγκαίο ή κατόπιν αιτήσεως τεσσάρων τουλάχιστον μελών του Δ.Σ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4, παρ.4, του Π.Δ. 5/2001.
 5. Κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
 6. Δύναται να παρίσταται στις Συνεδριάσεις των Επιτροπών που συγκροτεί ο ίδιος ή ο Διευθυντής του Ιδρύματος.
 7. Ορίζει ανακριτικές διαδικασίες και εξουσιοδοτεί πρόσωπο της Διοίκησης ή του ΔΣ για την διερεύνηση πειθαρχικών ή ποινικών παραπτωμάτων προσωπικού  και προεδρεύει ειδικής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για τις περαιτέρω  πειθαρχικές  ενέργειες.

Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ  (αρμοδιότητες)

Ο/Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο ορίζει το ίδιο Δ.Σ. από τα μέλη του, αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 ,παρ. 3 του Π.Δ. 5/2001

Δ. ΜΕΛΗ  (αρμοδιότητες)

Τα Μέλη του Δ.Σ διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 5/2001. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως, κωλύματος, αδυναμίας ή απουσίας πέραν των 3 συνεδριάσεων  γίνεται με απόφαση της   Ν.Α. Ανατολικής Αττικής /Διεύθυνση Κοινων. Πρόνοιας.

Τα Μέλη του Δ.Σ δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές σύμφωνα με τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 7 του Π.Δ. 5/2001 μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Ε. ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η Επίτιμος Πρόεδρος  μπορεί  να προσκληθεί από τον Πρόεδρο, αφού ακούσει τη γνώμη και των λοιπών μελών του Δ.Σ., να  συμμετέχει στις Συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Διεύθυνση του Ιδρύματος

            Οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος υπάγονται στον/στην  Διευθυντή/τρια  του Ιδρύματος, και λειτουργούν  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και  8 του Π.Δ. 5/2001 και αναλύονται στα παρακάτω Τμήματα:

2. Τμήμα  Διοίκησης και Οικονομικών περιλαμβάνει τις υπηρεσίες:

(α) Προσωπικού

(β) Οικονομικών

(γ) Λογιστηρίου και Ταμείου

(δ) Προμηθειών και Διαχείρισης

(ε)Λειτουργίας οικοτροφείου

(στ) Δημοσίων σχέσεων

3. Τμήμα Ιατροπαιδαγωγικό περιλαμβάνει τις υπηρεσίες:

(α) Διάγνωσης, αξιολόγησης  νέων περιστατικών , συμβουλευτικής, υποστήριξης  και παρακολούθησης

(β) Γραμματεία Ιατροπαιδαγωγικού

4. Τμήμα Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες:

(α) Κοινωνικής Αποκατάστασης εξυπηρετουμένων

(β) Παιδικού Σταθμού

(γ) Προστατευομένων Εργαστηρίων Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής  Κατάρτισης

 (δ) Επαγγελματικών Εργαστηρίων για άτομα με αναπηρικές και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

(ε) Οικοτροφείο

5. Τμήμα Βοηθητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις υπηρεσίες:

(α) Βοηθητικών υπηρεσιών

(β) Τεχνικής υποστήριξης.

Η Γραμματεία του Ιδρύματος υπάγεται απ’ ευθείας στον Διευθυντή. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται αρμοδιότητες των Τμημάτων, του Κ.Ε.Κ. και των  Ε.Κ.Ε.Κ. σε στελέχη του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1. Το Τμήμα Διοικήσεως και Οικονομικών είναι αρμόδιο για:

 (α) Τη μελέτη και  επεξεργασία  κάθε θέματος που αναφέρεται στην γενική κατάσταση του προσωπικού του Ιδρύματος,

 (β)  Τα οικονομικά και τη διαχείριση της περιουσίας του.

 (γ)  Τις Δημόσιες Σχέσεις

 (δ)  Τις εκδηλώσεις

 (ε)  Τη συντήρηση  των εγκαταστάσεων , μηχανημάτων  κλπ. του Ιδρύματος

2. Το Τμήμα Ιατροπαιδαγωγικού είναι αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς εξυπηρετούμενους από το ΄Ιδρυμα,  στους τομείς λογοθεραπείας, εναλλακτικής επικοινωνίας, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, φαρμακευτικής κάλυψης.

Ειδικότερα:

 • Διενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις για την αρχική διαγνωστική προσπέλαση, καθώς και την επιβεβαιωτική διαγνωστική αξιολόγηση.
 • Εισηγείται για την ένταξη νέων παιδιών στην κατάλληλη μονάδα του Ιδρύματος ή τη μετακίνηση των ήδη εκπαιδευομένων παιδιών σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.
 • Αξιολογεί με διεπιστημονικό τρόπο τα ελλείμματα και τις δυνατότητες του παραπεμπόμενου (λογοθεραπευτικά, εργοθεραπευτικά, παιδαγωγικά).
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης  σε κάθε επίπεδο και δομή.
 • Εκτελεί αντίστοιχα προγράμματα, λ.χ. λογοθεραπείας , εργοθεραπείας κλπ
 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των Μονάδων του Ιδρύματος.
 • Παρέχει ψυχολογικές και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στις οικογένειες με αναγκαίες παρεμβάσεις και στο σπίτι.
 • Υποστηρίζει και συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό πλαίσιο του εξυπηρετούμενου, ώστε η παρέμβαση να είναι συντονισμένη.
 • Παρέχει διασυνδετική εργασία με Υπηρεσίες και Φορείς, λ.χ Πρόνοια, ΟΑΕΔ, κλπ. για θέματα που αφορούν τα παιδιά.
 • Οργανώνει Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  και Σεμινάρια
 • Οργανώνει, εκτελεί ή συμμετέχει στην διενέργεια Ερευνητικών Πρωτοκόλλων με θεματολογία τις Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Μεταφράζει και προσαρμόζει νέα εργαλεία και υλικά από το εξωτερικό.

3.  Το Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης, Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για:

 (α) Την παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικής Αποκατάστασης των εξυπηρετουμένων από το Ίδρυμα, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα που λειτουργούν σε αυτό.

(β) Τη λειτουργία Παιδικού Σταθμού

(γ) Τη λειτουργία Προστατευμένων Εργαστηρίων Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης

(δ) Τη λειτουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα Επαγγελματικά Εργαστήρια για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΕΚΕΚ),  το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  (ΚΕΚ) που παρέχει κατάρτιση σε εξειδικευμένα πεδία για άτομα που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες και ανέργους και σε προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης των φιλοξενουμένων στον Ξενώνα και στο Οικοτροφείο.

(ε)  Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

(στ) Τον σχεδιασμό  και την υλοποίηση των προγραμμάτων ΚΕΚ και ΕΚΕΚ

(ζ) Την εκπόνηση και παρακολούθηση προγραμμάτων του Οικοτροφείου

4. Το Τμήμα Βοηθητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:

(α) Την εκτέλεση όλων των βοηθητικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος  (μαγειρεία, ιματιοθήκη, ραφείο, πλυντήριο, καθαρισμό, συντήρηση κτηρίων και   εγκαταστάσεων, μετακινήσεων κλπ. καθώς  επίσης  και του Οικοτροφείου και του Ξενώνα

(β) Το Γραφείο Κινήσεως, το οποίο μεριμνά για τον προγραμματισμό της καθημερινής  κίνησης  των πάσης φύσεως μεταφορικών  μέσων, πλην των δαπανών  καυσίμων, επισκευών κλπ. για τις οποίες  αρμόδιο  είναι το τμήμα  Διοικητικών  και Οικονομικών υποθέσεων.

5.  Η  Υπηρεσία Γραμματείας  προσαρτάται απ΄ ευθείας  στην Διεύθυνση.

Σε περίπτωση συναρμοδιότητας θεμάτων από δύο ή περισσότερα Τμήματα ο συντονισμός των εργασιών ανάγεται  στην αρμοδιότητα του Διευθυντή.

Κάθε ενέργεια των Τμημάτων τελεί υπό την έγκριση  του Διευθυντή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Α. Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Τμημάτων

 1. Της Δ/νσης  του Ιδρύματος  προΐσταται ο/η Διευθυντής/τρια  που ορίζεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
 2. Του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικών προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
 3. Του Τμήματος Ιατροπαιδαγωγικού προΐσταται υπάλληλος ΠΕ Ιατρικής με ειδικότητα στην Παιδοψυχιατρική ή ΠΕ Ψυχολόγου ή ΠΕ Κοιν. Λειτουργού ή ΠΕ Λογοπεδικού.
 4. Του Τμήματος Ειδικής Εκπαίδευσης Αποκατάστασης και Κοινωνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος  ΠΕ ή  ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών.
 5. Του Τμήματος Βοηθητικών και Τεχνικών υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος της ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοικητικού ή ΤΕ Τεχνικών ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Τεχνικών.

Β. Προσωπικό του Ιδρύματος

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 1. Κλάδος ΠΕ, Διοικητικός – Οικονομικός , θέσεις τρεις (3)
 2. Κλάδος ΤΕ, Πληροφορικής Τεχνολογίας, θέση μία (1)
 3. Κλάδος ΤΕ, Διοικητικός – Οικονομικός, θέσεις δύο (2)
 4. Κλάδος ΔΕ, Διοικητικός – Οικονομικός (υπάλληλοι γραφείου και λογιστηρίου, τηλεφωνήτριες), θέσεις δέκα (10)

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Κλάδος ΠΕ  Ιατρών Ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής (Υπεύθυνος), θέση μία (1)
 2. Κλάδος ΠΕ   Ψυχολόγων, θέσεις πέντε (5)
 3. Κλάδος ΠΕ   Κοιν. Εργασίας θέση μία (1)
 4. Κλάδος ΠΕ   Λογοπεδικών , θέσεις τέσσερις (4)
 5. Κλάδος ΠΕ   Ειδικών Παιδαγωγών θέση μία (1)
 6. Κλάδος ΠΕ Κοινωνιολόγων, θέση μία (1)
 7. Κλάδος ΠΕ Εργοθεραπείας,  θέση μία (1)
 8. Κλάδος ΠΕ Επιστημονικών Συνεργατών, θέσεις τέσσερις (4)
 9. Κλάδος ΤΕ Κοιν. Εργασίας θέσεις τρεις (3)
 10. Κλάδος ΤΕ Εργοθεραπείας , θέσεις δύο (2)
 11. Κλάδος ΤΕ Μουσικοθεραπείας , θέση μία (1)
 12. Κλάδος ΔΕ Δραματοθεραπείας, θέση μία (1)
 13. Κλάδος ΔΕ Ειδικών Παιδαγωγών ,θέσεις τρεις (3)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 1. Κλάδος ΠΕ Διοικητικός, θέσεις δύο (2)
 2. Κλάδος ΠΕ Φυσικής Αγωγής, θέσεις τρεις (3)
 3. Κλάδος ΠΕ Εκπ/των Ειδ. Αγωγής, θέσεις δύο (2)
 4. Κλάδος ΠΕ Νηπιαγωγών , θέσεις δύο (2)
 5. Κλάδος ΤΕ Εκπ/των Ειδ. Αγωγής, θέσεις δύο (2)
 6. Κλάδος ΔΕ Εκπ/των Επαγγελμ. Κατάρτισης , θέσεις δέκα (10)
 7. Κλάδος ΔΕ Βοηθών Νηπιαγωγών, θέσεις τρεις (3)
 8. Κλάδος ΔΕ Επιμελητριών, θέσεις τρεις (3)
 9. Κλάδος ΔΕ Παιδαγωγών Οικοτροφείου, θέσεις επτά (7)
 10. Κλάδος ΔΕ ή ΥΕ Εμπειροτέχνες εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, θέσεις πέντε (5)

ΤΜΗΜΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Κλάδος ΔΕ, θέσεις επτά (7)

Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται:

 • Μία (1) θέση αποθηκάριου
 • Μία (1) θέση συντηρητού
 • Πέντε (5) θέσεις συνοδών

2. Κλάδος ΥΕ, θέσεις τριάντα επτά (37)

Από τις παραπάνω θέσεις ορίζονται:

 • Δύο (2) θέσεις μαγείρων
 • Δύο (2) θέσεις βοηθών μαγείρων
 • Δύο (2) θέσεις λαντζιέρων
 • Τρεις (3) θέσεις τραπεζοκόμων
 • Δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού καθαριότητας
 • Οκτώ (8) θέσεις ραπτριών, σιδερωτριών πλυντηρίων, ιματιοφυλάκων
 • Τρεις (3) θέσεις εργατών γενικής απασχόλησης
 • Πέντε (5) θέσεις οδηγών

Η αριθμητική σύνθεση του προσωπικού μπορεί να μεταβάλλεται, ανάλογα με τις ανάγκες και  στην κατεύθυνση  της εύρυθμης  λειτουργίας  του Ιδρύματος, εντός του συνολικού αριθμού των προβλεπομένων θέσεων, με την προσθήκη και νέων ειδικοτήτων, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των θέσεων με προσωπικό των προβλεπομένων προσόντων, το Δ.Σ δύναται, με απόφασή του, για την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντού, να καλύπτει τις προβλεπόμενες θέσεις με προσωπικό  που διαθέτει  τίτλους ΤΕΙ και σε εξαιρετικές περιπτώσεις με άλλους τίτλους και με επαρκή προϋπηρεσία σε παρεμφερή θέματα της κενής θέσης σε συνδυασμό με στοιχεία που αποδεικνύουν  την ευαισθησία του στον χώρο των ατόμων με αναπηρίες.

Αυτές οι ρυθμίσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα μέχρις ότου οι θέσεις αυτές καλυφθούν με προσωπικό των προβλεπομένων προσόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (αρμοδιότητες):

 1. Της Διεύθυνσης του Ιδρύματος προΐσταται ο/η Διευθυντής/τρια που ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 9  § 1 του Π.Δ.5/2001, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
 2. Προσκαλούμενος από τον Πρόεδρο παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ του Ιδρύματος εισηγούμενος θέματα αρμοδιότητας του χωρίς ψήφο και παρέχοντας, ως εκ της θέσεως του, κάθε πληροφορία επί γενικών  ή ειδικών θεμάτων που αφορούν το Ίδρυμα.
 3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του , δύναται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του να εκπροσωπείται στις ανωτέρω Συνεδριάσεις  από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος  θέματα της αρμοδιότητας του οποίου περιλαμβάνονται στην Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης του Δ.Σ. Ο αντικαθιστών τον/την Διευθυντή/τρια του  Ιδρύματος  Προϊστάμενος εισηγείται τα θέματα του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 4. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ .
 5. Επικοινωνεί  και συνδιαλέγεται με Δημόσιες Υπηρεσίες, ή άλλους  Δημόσιους ή Ιδιωτικούς Φορείς για την επίλυση θεμάτων του Ιδρύματος. Επίσης εκπροσωπεί το Ίδρυμα σε Συνέδρια, Ημερίδες ή άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις ή εξουσιοδοτεί άλλον για την εκπροσώπηση του Ιδρύματος, ως εισηγητής ή ακροατής.
 6. Μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ ή του Προέδρου του Δ.Σ δύναται να εκπροσωπεί το Ίδρυμα και  για  υποθέσεις που δεν περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του και να υπογράφει τα σχετικά έγγραφα.
 7. Λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων εγγράφων στο Ίδρυμα, συντονίζει τον τρόπο  ενεργειών και ορίζει τις προτεραιότητες των εργασιών των υπηρεσιών ή μεμονωμένων υπαλλήλων. Ελέγχει την έγκαιρη και σωστή εξέλιξη των υποθέσεων.
 8. Συγκαλεί τακτές, εβδομαδιαίες συναντήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων όπου και συντονίζει τον τρόπο και το ρυθμό εργασίας των. Ελέγχει  δε την έγκαιρη και σωστή εξέλιξη των εργασιών τους.
 9. Συγκροτεί διοικητικές και επιστημονικές ομάδες για επεξεργασία θεμάτων και  για όσα  από αυτά ανάγονται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.  ζητεί την έγκρισή του.
 10. Υπογράφει  τα εξερχόμενα έγγραφα της υπηρεσίας για υποθέσεις που δεν ανάγονται στις αρμοδιότητες του/της Προέδρου ή εντεταλμένου  μέλους του Δ.Σ του Ιδρύματος. Δύναται να υπογράφει  κάθε έγγραφο που δεν υπόκειται στην αρμοδιότητα του μετά από εξουσιοδότηση του/της Προέδρου.
 11. Εγκρίνει και υπογράφει  τις κανονικές άδειες του προσωπικού μετά από εισήγηση του οικείου Προϊστάμενου Τμήματος.
 12. Δύναται να εγκρίνει δαπάνες του Ιδρύματος συγκεκριμένου ύψους μετά από εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
 13. Συνυπογράφει την ετήσια οικονομική έκθεση με τον Προϊστάμενο Οικονομικών του Ιδρύματος.
 14. Με απόφαση του δύναται να μετακινεί το προσωπικό σε άλλα τμήματα ή να αναθέτει  αρμοδιότητες ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 15. Εγκρίνει την προσφορά εργασίας εθελοντών ανάλογα με τα προσόντα, τις εμπειρίες και την ευαισθητοποίησή τους σε συνδυασμό με τις ανάγκες της υπηρεσίας
 16. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών επί πειθαρχικών     παραπτωμάτων.
 17. Εισηγείται στο Δ.Σ για την σκοπιμότητα υποβολής υποψηφιότητας για Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράμματα και μετά την ανάληψη των παρακολουθεί την χρονολογική και ποιοτική εξέλιξη των. Υπογράφει, μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου, κάθε σχετικό έγγραφο προς την Αρχή που εποπτεύει τα Προγράμματα.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:

Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, αναπληρώνει ο Προϊστάμενος Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Ιδρύματος

Β. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  –

     ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των θεμάτων του Τμήματος  που απορρέουν από τον Οργανισμό του Ιδρύματος.
 2. Εισηγείται τον προϋπολογισμό, τους τρόπους εξεύρεσης  οικονομικών πόρων  καθώς επίσης και την ιεράρχησή τους.
 3. Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ., όσον αφορά τα  διοικητικά και οικονομικά θέματα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Τμήματός του.
 4. Δύναται να εγκρίνει δαπάνες του Ιδρύματος μέχρι ενός ορίου, οριζομένου σε κάθε περίπτωση από το Δ.Σ. και  μετά  από εξουσιοδότησή του.
 5. Ομοίως, διεκπεραιώνει κάθε θέμα   που αφορά θέματα προσωπικού και συνεργάζεται με τον Διευθυντή του Ιδρύματος για την λήψη αποφάσεων ή την διατύπωση εισηγήσεων προς το Δ.Σ.
 6. Είναι υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση από οικονομικής πλευράς των Ευρωπαϊκών ή Εθνικών Προγραμμάτων εκτός αν άλλως προβλέπεται από τις προκηρύξεις, τελών υπό την εποπτεία του Δ.Σ.
 7. Μεριμνά για την είσπραξη εσόδων του Ιδρύματος
 8. Προβαίνει στην εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού
 9. Φροντίζει για την προμήθεια, διαχείριση και φύλαξη των εφοδίων και υλικών που χρειάζονται για την λειτουργία του Ιδρύματος
 10. Έχει την ευθύνη για την διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων  του Ιδρύματος
 11. Εποπτεύει της υπηρεσίας   Συντήρησης εγκαταστάσεων μηχανημάτων κλπ.
 12. Ασκεί τα καθήκοντα του πειθαρχικού προϊστάμενου των υπ’ αυτών εργαζομένων υπαλλήλων του Τμήματος του ή όσων υπηρετούν σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες αλλά έχουν και καθήκοντα της δικής του αρμοδιότητας.
 13. Για κάθε θέμα που υπερβαίνει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος.

Γ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ   – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Προϊστάμενος του Ιατροπαιδαγωγικού  είναι υπεύθυνος:

1.  Για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας του.

2. Για την πληρότητα της στελέχωσης της μονάδας του . Σε περίπτωση έλλειψης των     προβλεπόμενων θέσεων ειδικοτήτων του Ιατροπαιδαγωγικού, εισηγείται μέσω του Διευθυντού του Ιδρύματος την πλήρωση των κενών  θέσεων.

3. Συγκαλεί σε τακτικές συνεδρίες την Επιστημονική Ομάδα του τμήματος για  την εξέταση των υποβαλλομένων  αιτήσεων  εξέτασης παιδιών στο Ίδρυμα. Επίσης συγκαλεί σε έκτακτες  συνεδρίες την Επιστημονική Ομάδα όποτε το  κρίνει σκόπιμο.

4.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου των υποθέσεων για τις οποίες επιλαμβάνεται το  Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα.

5. Ασκεί τα καθήκοντα του πειθαρχικού προϊσταμένου για το τμήμα του.

6.  Για κάθε θέμα που υπερβαίνει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος.

Δ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Συντονίζει την  καλή λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Τμήματος του.
 2. Προτείνει την πληρότητα σε ανθρώπινο δυναμικό  των υπαγομένων σ’ αυτόν εκπαιδευτικών μονάδων.
 3. Διατυπώνει προτάσεις προς την Δ/νση ή το Δ.Σ  που αφορούν την βελτίωση των δομών και την τροποποίηση ή διεύρυνση των στόχων των υπηρεσιακών μονάδων του Τμήματος. Οι προτάσεις του επεκτείνονται και στον μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο προγραμματισμό των  υπαγομένων σ’ αυτόν υπηρεσιών.
 4. Για κάθε θέμα που υπερβαίνει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος.
 5. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν την γενικότερη πολιτική του Ιδρύματος σε εκπαιδευτικά θέματα.
 6. Συνεργάζεται με το Ιατροπαιδαγωγικό και επιμελείται την πιστή εφαρμογή στα σχολικά πλαίσια του Ιδρύματος.
 7. Ασκεί τα καθήκοντα του πειθαρχικού προϊσταμένου.

Ε. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ     ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ.

 1. Είναι αρμόδιος για την καλή λειτουργία των υπαγομένων σ’ αυτόν Υπηρεσιών.
 2. Διατυπώνει προς τον Διευθυντή του Ιδρύματος προτάσεις που αφορούν στην κάλυψη  των κενών θέσεων των Υπηρεσιών του Τμήματος, την βελτίωση των συνθηκών της εργασίας του προσωπικού και την άρση των προβλημάτων.
 3. Συνεργάζεται με τους εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύματος που εντάσσονται στον τομέα της αρμοδιότητας του και αναφέρει στην Διεύθυνση κάθε πρόβλημα που προκύπτει από την συνεργασία αυτή.
 4.  Για κάθε θέμα που υπερβαίνει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος.

Κάθε θέμα που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού αντιμετωπίζεται με απόφαση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος και αποτελεί παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ

Τα έκτακτα περιστατικά υγείας ή γενικότερης κατάστασης των φιλοξενούμενων στο  Ίδρυμα παιδιών αντιμετωπίζονται από τον ιατρό του Ιδρύματος ή από εξωτερικό ιατρό στην ειδικότητα του οποίου υπάγεται η έκτακτη περίπτωση του παιδιού ή από το Κέντρο Υγείας, Νοσοκομείο κλπ.

Για τα παιδιά που παρακολουθούν  στο Ίδρυμα προγράμματα ή σχολική εκπαίδευση τα έκτακτα περιστατικά αντιμετωπίζονται  σε συνεννόηση με τους  γονείς.

Το περιστατικό καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων του Ιδρύματος και τα ιατρικά παραστατικά αρχειοθετούνται σε  ειδικό φάκελο.

2. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (πλην υγείας)

Η αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών λειτουργίας ή εκτάκτου ανάγκης του Ιδρύματος αντιμετωπίζονται από το προσωπικό του Ιδρύματος που βρίσκεται σε υπηρεσία, υπό την καθοδήγηση του  Διευθυντή ή άλλου εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ., προσώπου.

3. ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ  ΠΑΙΔΙΩΝ

(από και προς το Ίδρυμα).

Εφόσον το παιδί παρουσιάσει κρίσεις ή άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις ή συμπεριφορές, ο συνοδός   ή ο εκτελών χρέη συνοδού  του αυτοκινήτου είναι υποχρεωμένος να επικοινωνήσει αμέσως με τον Διευθυντή του Ιδρύματος

Κατά την παράδοση του παιδιού είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τους γονείς , αδελφούς ή εξουσιοδοτημένους συγγενείς του παιδιού περί του προβλήματος αποκλειόμενης της ενημέρωσης τρίτων προσώπων.

Το συμβάν καταγράφεται υπογεγραμμένο από τον συνοδό στο βιβλίο συμβάντων του σχολικού λεωφορείου.

4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

Το τηλεφωνικό Κέντρο του Ιδρύματος, λειτουργεί καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας και είναι σε θέση να ενημερώσει τους γονείς των παιδιών σε κάθε ζήτημα που τους αφορά.

Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης, από τον υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου για μη επείγον περιστατικό ενημερώνεται ο γονέας ότι την απάντηση θα την λάβει την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προς τούτο ενημερώνεται από τον ανωτέρω  υπάλληλο ο/η Διευθυντής/τρια του Ιδρύματος ή άλλο, εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Πειθαρχικό αδίκημα συνιστά κάθε παράληψη ή παράβαση, με υπαιτιότητα του υπαλλήλου, των υπό του Οργανισμού του Ιδρύματος (ΠΔ5/2001) και του παρόντος  Κανονισμού, διατάξεων, των εγκυκλίων του Ιδρύματος των αποφάσεων του Δ.Σ και των εντολών των προϊσταμένων  καθώς επίσης και η εν γένει διαγωγή αυτού. Επίσης κάθε παράβαση των ισχυουσών διατάξεων των δυνάμενων να επιφέρουν ποινές προβλεπόμενες από το ποινικό δίκαιο.

Α. Πειθαρχικά αδικήματα

 Μεταξύ των αδικημάτων ενδεικτικά συγκαταλέγονται:

 1. Η εντός υπηρεσίας αναξιοπρεπής ή ανάξια  διαγωγή του υπαλλήλου.
 2. Η βραδεία στην υπηρεσία προσέλευση ή η πρόωρη αποχώρηση ή η μη τήρηση του ωραρίου, ή αδικαιολόγητη απουσία  χωρίς την έγκριση του προϊστάμενου της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος  ή του Διευθυντή του Ιδρύματος, κατά επαναλαμβανόμενο τρόπο.
 3. Η αμέλεια και η μη έγκαιρος εκπλήρωση των καθηκόντων.
 4. Η παράβαση της επιβαλλόμενης εις τον υπάλληλο εχεμύθειας.
 5. Η χρησιμοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων.
 6. Η αποδοχή υπό του υπάλληλου οιασδήποτε υλικής έννοιας απολαβή η οποία  παρέχεται από πρόσωπα των οποίων τις υποθέσεις διαχειρίζεται.
 7. Η άρνηση παροχής κάθε αποδεικτικού στοιχείου για την πιστή άσκηση των καθηκόντων του.
 8. Πάσα εξ όλων ή βαρείας αμελείας πράξη ή παράληψη η οποία είναι δυνατό να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τους σκοπούς του Ιδρύματος.
 9. Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο.
 10. Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη  χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία

Β. Πειθαρχικές ποινές

Η ιεράρχηση των πειθαρχικών ποινών ορίζεται ως εξής:

 1. Επίπληξη
 2. Έγγραφος  επίπληξη
 3. Πρόστιμο επιβαλλόμενο κατά την εκτίμηση του Πειθαρχικού Οργάνου του Ιδρύματος μη υπερβαίνον  κατά  πάσα περίπτωση τις αποδοχές ενός μηνός.
 4. Προσωρινή ή οριστική παύση.

Η επίπληξη επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στον οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος.

Η έγγραφη επίπληξη επιβάλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ  ή τον/την Διευθυντή/τρια του Ιδρύματος  αιτιολογημένη. Η απόφαση αυτή δύναται να εξεταστεί από το Δ.Σ σε δεύτερο βαθμό αποχωρούντος από την συνεδρίαση του επιβάλλοντος την ποινή προσώπου.

Το πρόστιμο και τη προσωρινή παύση επιβάλλεται από το Δ.Σ.

Την ποινή της οριστικής παύσεως δύναται να επιβάλλει το Δ.Σ του Ιδρύματος για τις εξής περιπτώσεις:

 1. Παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο
 2. Αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων επί τριάντα τουλάχιστον  ημέρες.
 3. Χαρακτηριστική αναξιοπρεπής ή ανάξια συμπεριφορά υπαλλήλων εντός της υπηρεσίας.
 4. Διάπραξη εντός του έτους από τότε που τελέστηκε το αδίκημα που επέσυρε την ποινή του προστίμου ίσο προς τις αποδοχές ενός μηνός και άλλου αδικήματος που επισύρει την ίδια ή βαρύτερη ποινή.
 5. Σοβαρή απείθεια
 6. Κάθε πειθαρχικό αδίκημα που δύναται να προκαλέσει ή προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο.

Γ. Δίωξη πειθαρχικών αδικημάτων

Η δίωξη πειθαρχικών αδικημάτων είναι καθήκον του  πειθαρχικού δικαστού (Προϊστάμενων Τμήματος ή Διεύθυνσης ), παράλειψη του οποίου συνιστά πειθαρχικό αδίκημα του ιδίου. Στη δίωξη περιλαμβάνεται η επιβολή ποινής, ανάλογα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο. Σε περίπτωση που το αδίκημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες ανωτέρου πειθαρχικού οργάνου ο κινών  την πειθαρχική δίωξη οφείλει να προωθήσει την υπόθεση στο Δ.Σ.

Δ. Παραπομπή

Εάν ο/η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, στον οποίο παραπέμπεται  η διεξαχθείσα  ανακριτική διαδικασία,  κρίνει ότι το αίτημα επισύρει ενδεχομένως ποινή μεγαλύτερη των αρμοδιοτήτων του,  παραπέμπει την υπόθεση στο  Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο στην προκειμένη περίπτωση ενεργεί ως υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η παραπομπή είναι υποχρεωτική αν υπάρχει περί αυτής αιτιολογημένη πρόταση του/της Διευθυντή/τριας ή του αρμόδιου Τμήματος.

Η παραπομπή της υπόθεσης δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί.

Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον παραπεμπόμενο υπάλληλο.

Ε. Προανάκριση – ανάκριση

α) Προανάκριση

Η  προανάκριση αποσκοπεί στην προκαταρτική άτυπη συλλογή  και καταγραφή πληροφοριών του πιθανού πειθαρχικού αδικήματος και των συνθηκών κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε.

Η προανάκριση δύναται να ανατεθεί στον πειθαρχικό Προϊστάμενο του φερόμενου ως τελέσαντος το αδίκημα Προϊστάμενο Τμήματος ή Διευθυντή.

Εάν από την προανακριτική διαδικασία προκύψει ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης η υπόθεση τερματίζεται μετά από αιτιολογημένη έκθεση.

Εάν προκύψει πειθαρχικό παράπτωμα, ο ενεργών την προανάκριση  καλεί τον υπάλληλο σε απολογία και επιβάλει την προσδιορισμένη για το παράπτωμα ποινή, εφόσον αυτή δύναται να επιβληθεί από τον ίδιο.

Εάν διαπιστωθεί ότι το παράπτωμα επισύρει ποινή βαρυτέρα της αρμοδιότητας του ενεργούντος την προανάκριση, η υπόθεση παραπέμπεται στον/στην Διευθυντή/τρια ή τον/την Πρόεδρο του Δ.Σ για την διενέργεια  Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

β) Ανάκριση

1. Την ανάκριση διεξάγει ο πειθαρχικός Προϊστάμενος του υπαλλήλου (Τμηματάρχης ή Διευθυντής) μετά από εντολή του Προέδρου του Δ.Σ.

Ο ενεργών την ανάκριση   θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ομοιόβαθμος και πάντως αρχαιότερος του διωκόμενου.

2.  Δεν δύναται να διεξαγάγουν ανάκριση:

          (α) Οι αιτήσαντες την αρμοδιότητα του πειθαρχικού Προϊστάμενου του  υπαλλήλου.

          (β)  Συγγενείς του υπαλλήλου.

Ο υπάλληλος δύναται να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή εγγράφως.  Του αιτήματός του επιλαμβάνεται το Διοικητικό Συμβούλιο  ως πειθαρχικό όργανο του Ιδρύματος.

Η ανάκριση είναι τυπική, δύναται δε να επεκταθεί και στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του υπαλλήλου, αν στην πορεία της προέκυψαν αξιόπιστα στοιχεία.

Καθήκοντα Γραμματέα της ανακρίσεως εκτελεί υπάλληλος οριζόμενος υπό τον ανακριτή.

Ο ενεργών την ανάκριση δύναται να καλέσει εγγράφως μάρτυρες για κατάθεση.

ΣΤ. Κλήση διωκόμενου σε απολογία

Μετά την προανακριτική ή ανακριτική διαδικασία εφόσον προκύψει η ενοχή του υπαλλήλου καλείται αυτός στην μεν πρώτη περίπτωση υπό του Προϊστάμενου του Τμήματος ή του/της Διευθυντή/τριας σε έγγραφη απολογία στην δε δεύτερη υπό του/της Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ζ. Απολογία

Η απολογία υποβάλλεται από τον υπάλληλο εγγράφως με αποδεικτικό επίδοσης.

Προ της απολογίας του, ο υπάλληλος, δικαιούται να λάβει γνώση της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Η.  Εκδίκαση υπόθεσης

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο υπάλληλος, ο οποίος ενημερώνεται εγγράφως περί αυτής, δύναται να παρίσταται κατά την συζήτηση, όχι όμως κατά την διαδικασία της απόφασης.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, συμπληρωματικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 και του Αστικού Κώδικα.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: