Ψυχική Υγεία

Η ψυχική υγεία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολικής υγείας του κάθε ατόμου, δεδομένου ότι καθορίζει την συμπεριφορά, την αντίληψη, τη σκέψη, την επικοινωνία και την κατανόηση του. Η κακή ψυχική υγεία μπορεί να εμποδίσει ένα άτομο να λειτουργήσει, να εργαστεί και να ζήσει καλά. Επίσης η καλή ψυχική υγεία εντάσσεται στα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, οφείλει να αποτελεί βασική συνιστώσα των φροντίδων της κοινότητας.

Οποιοσδήποτε παράγοντας επηρεάζει αρνητικά την ψυχική υγεία αντιπροσωπεύει μια σημαντική απειλή τόσο για την οικονομική όσο και για την κοινωνική ζωή στην κοινωνία. Η ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της συνολικής υγείας και της ευημερίας για το άτομο και για το σύνολο και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο επείγοντα χαρακτήρα, όπως η σωματική υγεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health Organization), δεν υπάρχει «επίσημος» ορισμός του όρου «ψυχική υγεία». Πολιτισμικές διαφορές και ανταγωνιστικές επαγγελματικές θεωρίες, όλα επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο η ψυχική υγεία ορίζεται. Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η απουσία μιας διαγνωσμένης ψυχικής διαταραχής δεν είναι απαραίτητα ένας δείκτης άριστης ψυχικής υγείας. Η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για μια υγιή καθημερινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σημασία της ψυχικής υγείας δείτε:

http://www.wfmh.org/2010DOCS/World%20Mental%20Health%20Day%202009.pdf

Για να επιτευχθεί η συνολική καλή ψυχική υγεία απαιτείται συντονισμένη δράση από όλους τους ενδιαφερομένους όπως: κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, κρατικές κοινωνικές υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και το κάθε μεμονωμένο άτομο.

Σε γενικές γραμμές κοινοτικός στόχος όσον αφορά τη δημόσια ψυχική υγεία πρέπει να είναι η ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών για την προώθηση της καλής συνολικής ψυχικής υγείας, τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων και τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης ψυχικής ασθένειας και αυτοκτονιών.

Η προώθηση της ψυχικής υγείας όπως ήδη ειπώθηκε αφορά την κοινωνία σε τρία επίπεδα και απαιτεί την ανάπτυξη μιας ποικιλίας στρατηγικών και στα τρία επίπεδα ως εξής:

1. Ατομικό. Μέσω της ανάπτυξης των προσωπικών δεξιοτήτων και της αυτοεκτίμησης του, το άτομο αποκτά αυξημένη ικανότητα αντιμετώπισης του άγχους και των δυσκολιών της ζωής με αποτέλεσμα να καθίσταται λιγότερο ευάλωτο στην ανάπτυξη ψυχικής νόσου.

2. Κοινοτικό. Με την αύξηση της κοινωνικής συνοχής, και της ενημέρωσης και συγχρόνως τη μείωση του στιγματισμού και των διακρίσεων και την ανάπτυξη υποστηρικτικών πλαισίων προωθείται η καλή ψυχική υγεία σε διάφορους χώρους, π.χ. σχολεία και το χώρο εργασίας.

3. Κυβερνητικό. Οι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να κατανοήσουν ότι οι δράσεις για την ψυχική υγεία θα πρέπει να αυξηθούν και να εντατικοποιηθούν τόσο όσον αφορά την ορθή και έγκαιρη αντιμετώπιση των διαταραχών ψυχικής υγείας σε οργανωμένο πλαίσιο όσο και στην λήψη προληπτικών μέτρων σχετικά με τα ευρύτερα ζητήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία.

Η βελτίωση της ψυχικής υγείας για όλους σημαίνει τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Από το 2005, έχουν γίνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας σε επίπεδο Ε.Ε. που ίσως οδηγήσουν σε αλλαγές και σε εθνικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική της Ε.Ε. για την ψυχική υγεία δείτε:http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/mental_health/index_el.htm

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: