Ιατροπαιδαγωγική

Το Τμήμα Ιατροπαιδαγωγικού είναι αρμόδιο για την παροχή υπηρεσιών στους εξωτερικούς ή εσωτερικούς εξυπηρετούμενους από το ΄Ιδρυμα,  στους τομείς λογοθεραπείας, εναλλακτικής επικοινωνίας, εργοθεραπείας, μουσικοθεραπείας, ψυχολογικής υποστήριξης, φαρμακευτικής κάλυψης.

Ειδικότερα:

 • Διενεργεί τις απαραίτητες εξετάσεις για την αρχική διαγνωστική προσπέλαση, καθώς και την επιβεβαιωτική διαγνωστική αξιολόγηση.
 • Εισηγείται για την ένταξη νέων παιδιών στην κατάλληλη μονάδα του Ιδρύματος ή τη μετακίνηση των ήδη εκπαιδευομένων παιδιών σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.
 • Αξιολογεί με διεπιστημονικό τρόπο τα ελλείμματα και τις δυνατότητες του παραπεμπόμενου (λογοθεραπευτικά, εργοθεραπευτικά, παιδαγωγικά).
 • Σχεδιάζει, παρακολουθεί και υποστηρίζει το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης  σε κάθε επίπεδο και δομή.
 • Εκτελεί αντίστοιχα προγράμματα, λ.χ. λογοθεραπείας , εργοθεραπείας κλπ
 • Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη λειτουργία των Μονάδων του Ιδρύματος.
 • Παρέχει ψυχολογικές και συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες στις οικογένειες με αναγκαίες παρεμβάσεις και στο σπίτι.
 • Υποστηρίζει και συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό πλαίσιο του εξυπηρετούμενου, ώστε η παρέμβαση να είναι συντονισμένη.
 • Παρέχει διασυνδετική εργασία με Υπηρεσίες και Φορείς, λ.χ Πρόνοια, ΟΑΕΔ, κλπ. για θέματα που αφορούν τα παιδιά.
 • Οργανώνει Εκπαιδευτικά  Προγράμματα  και Σεμινάρια
 • Οργανώνει, εκτελεί ή συμμετέχει στην διενέργεια Ερευνητικών Πρωτοκόλλων με θεματολογία τις Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Μεταφράζει και προσαρμόζει νέα εργαλεία και υλικά από το εξωτερικό.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ   – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Προϊστάμενος του Ιατροπαιδαγωγικού (ιατρός – παιδοψυχίατρος) είναι υπεύθυνος:

1.  Για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας του.

2. Για την πληρότητα της στελέχωσης της μονάδας του . Σε περίπτωση έλλειψης των     προβλεπόμενων θέσεων ειδικοτήτων του Ιατροπαιδαγωγικού, εισηγείται μέσω του Διευθυντού του Ιδρύματος την πλήρωση των κενών  θέσεων.

3. Συγκαλεί σε τακτικές συνεδρίες την Επιστημονική Ομάδα του τμήματος για  την εξέταση των υποβαλλομένων  αιτήσεων  εξέτασης παιδιών στο Ίδρυμα. Επίσης συγκαλεί σε έκτακτες  συνεδρίες την Επιστημονική Ομάδα όποτε το  κρίνει σκόπιμο.

4.  Είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου των υποθέσεων για τις οποίες επιλαμβάνεται το  Ιατροπαιδαγωγικό Τμήμα.

5. Ασκεί τα καθήκοντα του πειθαρχικού προϊσταμένου για το τμήμα του.

6.  Για κάθε θέμα που υπερβαίνει τις ανωτέρω αρμοδιότητές του ενεργεί με τη σύμφωνη γνώμη του/της  Διευθυντή/τριας του Ιδρύματος.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔA

 • Αρχικά η πρώτη αξιολόγηση είναι άτυπη. Παρόντες είναι όλα τα μέλη της Ιατροπαιδαγωγικής και οι αιτούντες την εισαγωγή του/ της μαθητή/ μαθήτριας.
 • Πολλές απο τις περιπτώσεις έρχονται με διάγνωση. Παίρνουμε ένα σύντομο κοινωνικό-ιατρικό και ατομικό ιστορικό.
 • Οι πληροφορίες αυτές μαζί με την κλινική εικόνα του υποψηφίου μας δίνουν την δυνατότητα να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες του/ της και αν είναι δυνατόν να ενταχθεί σε κάποιες απο τις εκπαιδευτικές μας δομές ή να προσαρμοστεί στο οικοτροφείο.
 • Κάνουμε πρόταση στην Διεύθυνση του Ιδρύματος για τις εκτιμήσεις μας και αν είναι θετικές πάντα υπάρχει μια δοκιμαστική περίοδος.
 • Στη συνέχεια αν χρειαστεί γίνεται αξιολόγηση ανάλογα την περίπτωση και τι ακριβώς θέλουμε να αξιολογήσουμε
 • Κάθε μια απο τις ειδικότητες της Ιατροπαιδαγωγικής ομάδας κάνει την δική της αξιολόγηση ( αν χρειαστεί και αν τεθεί αίτημα από τους γονείς ή/και τους εκπαιδευτές).
 • Ο Παιδοψυχίατρος θέτει τη διάγνωση, ζητά περαιτέρω εξετάσεις αν κριθεί αναγκαίο (οργανικός έλεγχος, ψυχομετρικά τεστ) και προτείνει την καταλληλότερη παρέμβαση (Πρόγραμμα αποκατάστασης, ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική γονέων, φαρμακευτική αγωγή).
 • Η Λογοπεδικός αξιολογεί μέσω άτυπης παρατήρησης (δηλαδή, χωρίς χρήση κάποιου διαγνωστικού εργαλείου να παρατηρεί την επικοινωνία, την αλληλεπίδραση το επίπεδο κατανόησης αλλά και την λειτουργικότητα) τα παιδιά και τους νέους που έρχονται για εισαγωγή στα Εργαστήρια, στο Οικοτροφείο αλλά και στον Παιδικό Σταθμό. Λεπτομερή αξιολόγηση με τυπικά διαγνωστικά εργαλεία γίνεται από όλους τους Λογοπεδικούς του Ιδρύματος για να μπορούμε να αξιολογούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτή η αξιολόγηση γίνεται μόνο μετά από αίτημα των γονέων/κηδεμόνων ή/και μετά από το αίτημα των εκπαιδευτών.
 • Η ψυχολόγος εκτιμά το νοητικό δυναμικό των νέων και των παιδιών, τις σχέσεις και τα δυναμικά της οικογένειας καθώς και θέματα συμπεριφοράς και διαπαιδαγώγισης.
 • Η Κοινωνική Λειτουργός κάνει περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών και οικογενειακών ιστορικών όπως επίσης και του περιβάλλοντος των νέων.
 • Η Ειδική Παιδαγωγός αξιολογεί τις εκπαιδευτικές γνώσεις και τις δυνατότητες.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΊΔΡΥΜΑ :

 1. Leiter International Performance Scale. ( a culture free- non verbal) για άτομα από 2-18 χρονών
 2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ανάπτυξης των νηπίων και παιδιών του ELIOT-PEARSON
 3. WΡΡSI ( Wechsler Preschool and Primary Scale of  Intelligence) για παιδιά από 4-6 ½ χρονών)
 4. WISC-R (  Wechsler Intelligence Scale for Children) για άτομα από 6-16 χρονών
 5. WISC III η ελληνική προσαρμογή και στάθμιση του  WISC-R
 6. WAISR ( Wechsler Adult Intelligence Scale) για άτομα από 16-74 χρονών
 7. Georgas test Νοημοσύνης για παιδιά (από 6-12 χρονών)
 8. Τoni-2 ( Form A & B ) Test of Nonverbal Intelligence για άτομα από 5-85 χρονών
 9.  CARS- Κλίμακα αυτισμού παιδικής ηλικίας
 10. PEP-R ( Psychoeducational Profile-revised) για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας των παιδιών.
 11. AAPEP ( Adolescent and Adult Psychoeducational Profile)

 

*Προβολικά τεστ δεν χρησιμοποιούνται για την συγκεκριμένοι ομάδα μαθητών, αλλά και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η αξιολόγηση με προβολικά τεστ αξιολόγησης η Ψυχολόγος διαθέτει μια σειρά από τεστ κατάλληλα για διάφορες ηλικίες. 

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την Λογοθεραπευτική αξιολόγηση και είναι διαθέσιμα στο Ίδρυμα είναι τα παρακάτω:

 

Σταθμισμένα στα Ελληνικά Μη-σταθμισμένα στα Ελληνικά (χρησιμοποιούνται μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα από την Ομάδα Λογοπεδικών ή από άλλους συναδέλφους)
ANOMILO – 4 Ελληνικά Γράμματα

 

Derbyshire Language Scheme

 

Φωνολογική Δοκιμασία Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών

 

Boehm – School

 

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ (διαγνωστικό μαθησιακών) Ι. Ν. Παναγιωτόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνικά Γράμματα Boehm – preschool

 

ΜΕΤΑΦΩΝ (δοκιμασία αξιολόγησης φωνολογικής συνειδητότητας) Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, Εκδόσεις Γρηγόρη Test of Pragmatic Language (Εργαλείο που εξετάζει την Πραγματολογία, δηλαδή την κοινωνική χρήση του Λόγου)

 

  Symbolic Play Test

 

  Test of Pretend Play

Celf-preschool

 

   

Action Picture Test (Renfrew)

 

  Word Finding (Renfrew)

 

  Bus Story (Renfrew)

 

  Ειδικευμένα ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς
 
Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: